Personal tools
You are here: Home Documents Principles Svenska

Svenska

Verkar för europeisk mångfald.

Efnil konstituerades i oktober 2003 i Stockholm. Efnil utgör ett forum för institutioner inom EU som har till uppgift att ta sig an landets officiella språk, ge råd i språkfrågor och bedriva språkvård. Varje medlemsland representeras av högst två organisationer. Andra organisationer kan medverka som observatörer.

Efnil har till uppgift att verka för språklig mångfald i Europa med särskild hänsyn till de nationella språken inom EU. I detta arbete spelar utbildning, medierna och den allmänna debatten en viktig roll.

Huvudmålen för Efnils arbete är:

 • att främja den europeiska språkliga mångfalden som medel för att bevara och förstärka den rika europeiska kulturen och utveckla en känsla för en gemensam europeisk identitet
 • att stödja nationalspråket eller nationalspråken inom varje land såsom den bästa garanten för likvärdiga språkliga möjligheter för medborgarna
 • att stödja de europeiska språkorganisationerna i deras roll som centrum för analys och besskrivning av språk och rådgivare för relevanta politiska institutioner
 • att underlätta erfarenhetsutbyte och medverka till gemensamma europeiska språkliga forskningsprojekt mellan europeiska språkorganisationer
 • att uppmuntra inom varje stat:
  • undervisning i nationalspråket eller nationalspråken på alla undervisningsstadier i syfte att utveckla den skriftliga och muntliga kompetens som krävs för att medborgarna skall kunna delta fullt ut i samhället
  • undervisning i främmande språk inom utbildningssystemet (i enlighet med vanlig europeisk standard) från tidigast möjliga ålder
  • möjlighet för icke infödda talare (både barn och vuxna) att lära sig nationalspråket eller nationalspråken i det land de bor, och också möjlighet att bevara sitt modersmål
  • möjlighet till utbyte av studenter och lärare inom EU

Efnil är en oberoende organisation som strävar att uppnå dessa mål genom samverkan mellan de viktigaste språkorganisationerna inom EU.

För vidare information se Efnils  webbplats http://www.efnil.org

Document Actions