Personal tools
You are here: Home Documents Principles Nederlands

Nederlands

Bevordering van de taalverscheidenheid in Europa

De Federatie werd opgericht in Stockholm in oktober 2003. Zij verenigt de voornaamste taalbeleidsinstellingen en andere taalinstituten uit de lidstaten van de Europese Unie. Elke lidstaat wordt vertegenwoordigd door ten hoogste twee lidorganisaties. Andere instellingen kunnen eventueel als waarnemende partijen worden toegelaten.

De Federatie wil de Europese taalverscheidenheid bevorderen, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de officiële talen van de Europese Unie. Zij onderkent dat het onderwijs, de media en de publieke opinie een centrale rol spelen bij de verspreiding en ontwikkeling van de nationale talen.

Tot de doelstellingen van de Federatie behoren:

  • Het bevorderen van de Europese taalverscheidenheid als een middel om de rijkdom van de Europese cultuur te bewaren en te versterken en om een gemeenschappelijke Europese identiteit te ontwikkelen;
  • Het ondersteunen van de Europese nationale talen in het besef dat die talen in hun respectieve landen de beste waarborgen inhouden voor gelijke kansen voor zoveel mogelijk burgers;
  • Het ondersteunen van de Europese taalinstellingen in hun rol als taalkundige expertisecentra en als adviesinstanties betreffende taalpolitiek ten aanzien van de relevante politieke gezagsniveaus;
  • Het bevorderen van informatie-uitwisseling onder de deelnemende instellingen en de ontwikkeling en bevordering van gemeenschappelijke taalkundige onderzoeksprojecten op Europese schaal met deelname van de bedoelde instellingen;
  • Het binnen elke lidstaat aanmoedigen van:
  1. Het onderwijs van en in de nationale taal of talen in alle geledingen van het onderwijs, met als doel burgers in staat te stellen de noodzakelijke schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid te verwerven om een volwaardige rol in de maatschappij te kunnen spelen;
  2. Het leren van vreemde talen binnen het onderwijsbestel (in overeenstemming met gemeenschappelijke Europese prestatienormen) vanaf de jongst mogelijke leeftijd;
  3. Kansen voor niet-moedertaalsprekers (zowel kinderen als volwassenen) om de nationale taal van het land van verblijf te leren en hen evenzeer kansen bieden om de vaardigheid in hun oorspronkelijke taal te behouden;
  4. Uitwisselingsmogelijkheden voor leerlingen, studenten en docenten binnen de Europese Unie.

 

EFNIL is een onafhankelijke organisatie die de bovenstaande doelstellingen nastreeft door samenwerking tussen de belangrijkste taalinstellingen binnen de Europese Unie.

Voor nadere informatie kunt u terecht op de website van de Federatie op www.efnil.org

Document Actions