Personal tools
You are here: Home Documents Principles Lietuvių

Lietuvių

Kalbinės įvairovės skatinimas Europoje

Federacija, įsteigta Stokholme 2003 metų spalį, vienija Europos Sąjungos valstybių narių svarbiausių kalbos organizacijų ir kitų nacionalinių kalbos institucijų atstovus. Kiekvienai valstybei atstovauja daugiausia dvi narės, kitos institucijos Federacijos darbe dalyvauja stebėtojų teisėmis.

Federacija siekia skatinti Europos kalbų įvairovę, ypač daug dėmesio skiriama nacionalinėms (oficialiosioms/bendrinėms) Europos Sąjungos kalboms. Ji pripažįsta, kad mokymas, žiniasklaida ir viešasis diskursas yra svarbiausi nacionalinių kalbų populiarinimo ir vystymo veiksniai.

Federacijos tikslai:

  • Skatinti Europos kalbinę įvairovę kaip priemonę saugoti ir gausinti Europos kultūros  lobyną ir stiprinti bendros europinės tapatybės suvokimą.
  • Remti nacionalines Europos kalbas kaip tvirčiausią kalbinių galimybių  atitinkamose valstybėse narėse garantą.
  • Remti Europos kalbų institucijas – kalbotyros centrus ir įstaigas, teikiančias patarimus kalbos politikos klausimais atitinkamoms politinėms institucijoms.
  • Lengvinti informacijos mainus ir kalbos institucijų bendrų Europos  kalbinių tyrimų  projektų  plėtrą ir propagavimą.
  • Kiekvienoje valstybėje narėje:
  1. skatinti nacionalinės kalbos ar kalbų mokymą visais švietimo lygmenimis ir tokiu būdu padėti įgyti rašytinę ir sakytinę kompetenciją, leidžiančią žmogui būti visaverčiu visuomenės nariu.
  2. skatinti užsienio kalbų mokymą (atitinkantį bendruosius Europos standartus) švietimo sistemoje nuo kiek įmanoma jaunesnio  amžiaus
  3. sudaryti galimybes kitakalbiams (vaikams ir suaugusiesiems) išmokti valstybės, kurioje jis gyvena,  kalbą  ir neprarasti gimtosios kalbos  įgūdžių
  4.   sudaryti galimybes keistis studentais ir mokytojais Europos Sąjungos viduje.

 

EFNIL yra nepriklausoma organizacija, kuri siekia minėtų tikslų skatindama svarbiausių Europos Sąjungos šalių kalbos institucijų bendradarbiavimą.

Daugiau informacijos ieškokite federacijos tinklalapyje http://www.efnil.org

Document Actions