Personal tools
You are here: Home Members Norge Norsk Språkrådet

Norwegian

Navn Språkrådet / The Norwegian Language Council / Rat für Norwegische Sprache/ Le Conseil de la langue norvégienne

 

Land

Norge

Opprettet

1952 (justert i 1972 og 2005)

Type institusjon

Statlig fagorgan

Overordnet organ

Kultur- og kirkedepartementet

Språk

Bokmål, nynorsk

Formål og oppgaver

Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og skal arbeide for å styrke det norske språkets status i nåtid og framtid og å forvalte de to offisielle norske språknormene bokmål og nynorsk.

Språkrådet skal verne om den kulturarven som norsk skriftspråk og talespråk representerer.

Språkrådet skal gi råd og rettleiing til allmennheten i språklige spørsmål.

Språkrådet har fagråd for følgende områder: samfunn og høgre utdanning, skole og offentlig forvaltning, normering og språkobservasjon, terminologi og fagspråk.

Statens navnekonsulenter, som administrativt hører inn under Språkrådet, skal gi råd om skrivemåten av stedsnavn, og svare på spørsmål om stedsnavnbruk generelt.

Direktør

Sylfest Lomheim

Antall ansatte

Sekretariatet: 25
Stedsnavntjenesten: 17

Tidsskrift og blad

Språknytt og Statsspråk

Kontaktopplysninger

Postadresse: Språkrådet, Postboks 8107
Dep, 0032 Oslo, Norge
Besøksadresse: Observatoriegata 1 B, 0254
Oslo, Norge
Tlf.: +47 22 54 19 50
E-post: post@sprakradet.no
Nettsted: www.sprakradet.no

Språk som institusjonen kan bruke aktivt

Norsk, engelsk.

Språk som institusjonen kan motta informasjon på

Svensk, dansk, fransk, tysk, osv.

Document Actions