Personal tools
You are here: Home Members Latvija Valsts valodas komisija

Latvian

Valsts valodas komisija

 

Valsts piederiba

Latvijas Republika

Dibinašanas gads

2002. gada 16. janvaris

Institucijas tips

Konsultativa komisija

Piederiba organizacijai

Valsts Prezidenta kanceleja

Valoda

Latviešu valoda

Organizacijas merki, uzdevumi, darbibas virzien

Valsts valodas komisija tika dibinata pec Valsts Prezidentes (1999-2007) Vairas Vikes-Freibergas iniciativas. Pašlaik komisija darbojas Valsts Prezidenta Valda Zatlera kancelejas pasparne. Komisijas pamatuzdevums ir analizet latviešu valodas situaciju un izstradat rekomendacijas latviešu valodas statusa un lingvistiskas kvalitates nostiprinašanai gan Latvija, gan arvalstis. Komisija darbojas dažadu valodniecibas nozaru parstavji, ka ari kulturas un izglitibas specialisti.

Valsts valodas komisija cieši sadarbojas ar valsts valodas politikas institucijam, ka ari ar nevalstiskajam organizacijam, kas veicina latviešu valodas noturibu un attistibu.

Aktualako problemu risinašanai Valsts valodas komisija ir nodibinatas cetras apakškomisijas: Izglitibas apakškomisija, Valodas attistibas apakškomisija, Valodas politikas strategijas apakškomisija un apakškomisija "Latviešu valoda jaunajas tehnologijas". Ipaša uzmaniba tiek pieversta latviešu valodai ka vienai no Eiropas Savienibas oficialajam valodam.

Komisija ir dibinata uz nenoteiktu laiku, un tas pilnvaras var tikt pagarinatas ik pec trim gadiem. Komisijas sedes notiek vismaz reizi divos menešos. Komisija bieži riko publiskus seminarus un konferences, ka ari izdod plašai sabiedribai paredzetas publikacijas. Par pienemtajiem lemumiem un rezolucijam Valsts valodas komisija informe Valsts Prezidentu un Ministru Kabinetu.

Atbildiga amatpersona

Priekšsedetajs: Prof. Dr. Andrejs Veisbergs (anveis@lanet.lv)

Štata darbinieki

1

Publikacijas

Valsts valodas komisijas raksti (2004-).

Latviešu valoda 15 neatkaribas gados. Riga: Zinatne, 2007.

Adresde

Valsts Prezidenta kanceleja, Pils laukums 3, Riga, LV 1900 Latvija.
Kontaktpersona: Daiga Joma,Valsts valodas komisijas priekšsedetaja vietniece.
Tel.: 7092106Fax: 7092157
e-mail: daiga.joma@president.lv

Sazinas valodas

Latviešu, anglu, vacu, krievu

Document Actions